Oznámenie stavebného povolenia podľa § 69 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p. verejnou vyhláškou

Dokumenty: