VZN

 VZN obce Ľubotice č. 3/2016 zo dňa 13.06.2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice

23.06.2016 - 10:00

 VZN obce Ľubotice č. 2/2016 zo dňa 13.06.2016 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice

23.06.2016 - 09:55

 VZN obce Ľubotice č. 1/2016 zo dňa 09.05.2016, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

25.05.2016 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 7/2015 zo dňa 14.12.2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Ľubotice

29.12.2015 - 02:00

 VZN obce Ľubotice č. 6/2015 zo dňa 14.12.2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

29.12.2015 - 01:00

 VZN obce Ľubotice č. 5/2015 zo dňa 12.10.2015 Požiarny poriadok obce Ľubotice

27.10.2015 - 01:00

 VZN obce Ľubotice č. 4/2015 zo dňa 12.07.2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

27.07.2015 - 00:00

 VZN obce Ľubotice č. 3/2015 zo dňa 22.06.2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

07.07.2015 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 2/2015 zo dňa 11.05.2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice 

28.05.2015 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 1/2015 zo dňa 11.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Ľubotice 

20.05.2015 - 00:00