Obecná rada

Obecná rada je inicitívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecnú radu môže zriadiť obecné zastupiteľstvo. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.(§ 14 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Za členov obecnej rady v Ľuboticach boli 15.12.2014 zvolení poslanci:
Mgr. Vladimír Lukáč

Ing. Miroslav Fečik

Gejza Sabanoš

 

Kontakt: poslanci@lubotice.eu