Komisie pri OcZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov  a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

OcZ v Ľuboticiach schválilo nasledujúce komisie a ich predsedov a členov:

komisia finančná a majetkoprávna
predseda - Martin Baňas

členovia   - JUDr. Miroslav Makara
                 Jaroslav Macko
                 Ing. Zuzana Mňahončáková

komisia stavebná a obecného rozvoja
predseda -Miroslav Kormaník 

členovia  - Ing. Ján Krasnay
                Peter Leško
                Otto Dlugoš
                Ján Vysocký

komisia sociálna
predseda - Mária Havajová

členovia   - Helena Šidelská
                 Mgr. Monika Paľová
                 Júlia Semančíková
                 Mgr. Alena Molčanová

                     
komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
predseda - Ing. Slavomír Pariľák

členovia  - Ing. František Kočiško
                Mgr. Ján Olejník

komisa pre kultúru a šport
predseda -Jozef Čajka

členovia   - Mgr. Júlia Potocká
                  Mgr. Mária Fečová
                  Mgr. Bohumír Geleta
                 Gejza Sabanoš
                  
                  
komisia pre mládež a školstvo
predseda - JUDr. Miroslav Makara

členovia  -  Ing. Ľubomír Babinčák
                 PaedDr. Erika Šoltysová
                  
komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Mária Havajová a Gejza Sabanoš
 

Kontakt: poslanci@lubotice.eu