Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2008 až 2013 bol vypracovaný v máji 2008. Obecné zastupiteľstvo ho schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.05.2008 uznesením č. 3/5/2008. Má charakter strednodobého až dlhodobého rozvojového dokumentu. Stanovuje rozvojové priority na najbližších 5 rokov. Dokument PHSR dopĺňa územný plán obce po stránke ekonomického a sociálneho rozvoja.