Najnovšie príspevky

29.04.2009 - 15:15

Tu môžete nájsť služby, ktoré sa ponúkajú v obci Ľubotice a jej okolí.

 

 

 

29.04.2009 - 15:13
29.04.2009 - 15:12
29.04.2009 - 15:11

 

Predseda - Rudolf Sirotňák - tel. 0904 528 268

Stolnotenisový oddiel v Ľuboticiach sa po prvýkrát prezentoval v súťažnom ročníku 1993/1994 v I. triede okresu Prešov. Hneď pri prvom štarte obsadil I. miesto v okrese. Postúpil do 4. divízie východoslovenského regiónu a zotrval v nej 3 sezóny. Bolo založené i B družstvo, ktoré hralo I. triedu Okresného majstrovstva.

V súčasnosti má oddiel 2 mužstvá dospelých, ktoré hrajú 5. a 6. ligu. Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ Ľubotice.

29.04.2009 - 15:11

logofksokol.JPG

Je najpočetnejší z oddielov TJ SOKOL Ľubotice.
Má 5 mužstiev. 

Žiaci - prípravka:

Tréner: Ing. Zdeno Pištej - tel. 0905 518 252

29.04.2009 - 15:10

Telovýchovná Jednota SOKOL Ľubotice - OZ je samostatný právny subjekt a pôsobí pod patronátom obce Ľubotice.

Na výročnej členskej schôdzi občianskeho združenia TJ Sokol Ľubotice konanej dňa 16.2.2007 boli zvolené a vymenované nové správne orány OZ.

Správna rada

  • MVDr. Štefan Krajči - predseda
  • Ing. Miroslav Štefanič
  • Pavol Sitarčík
  • Peter Čačko
  • Dušan Lörinc

Dozorná rada

29.04.2009 - 15:09

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o športovom dianí v našej obci.

 

 

 

29.04.2009 - 15:03

Stredná odborná škola

Adressa: Bardejovská 24, 080 06 Ľubotice

Tel.: 051 746 33 11

 

PhDr. Jozef KUREJ - Riaditeľ školy

PaedDr. Zlatica VITALIŠOVÁ - Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

Ing. Milan SNOPKO - Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

PhDr. Ivan DOBROVODSKÝ - Vedúci vychovávateľ

29.04.2009 - 15:02

 

Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

29.04.2009 - 15:02

Všetky potrebné informácie o nás nájdete novej webovej stránke: www.ms.lubotice.eu

29.04.2009 - 15:01

V tejto sekcii nájdete články a informácie o školských zariadeniach, ktoré fungujú v obci Ľubotice.

 

29.04.2009 - 14:58

Územný plán obce Ľubotice bol schválený dňa 11.05.2009 uznesením 2/5/2009 obecného zastupiteľstva obce Ľubotice.

A. TEXTOVÁ ČASŤ

29.04.2009 - 14:57

V tejto časti nájdete základné strategické rozvojové dokumenty obce pre ekonomický a sociálny rozvoj a pre územný rozvoj obce, ktoré boli vydané s cieľom pripraviť víziu ďalšieho koncepčného rozvoja obce na najbližšie roky. Oba boli v roku 2009 aktualizované.

V ďalšej časti je pohľad do minulosti - ako sa obec rozvíjala posledné roky.

29.04.2009 - 14:54
29.04.2009 - 14:44

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov  a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

OcZ v Ľuboticiach schválilo nasledujúce komisie a ich predsedov a členov:

29.04.2009 - 14:43

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. (§ 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení).

29.04.2009 - 14:42

Obecná rada je inicitívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecnú radu môže zriadiť obecné zastupiteľstvo. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

29.04.2009 - 14:40

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

29.04.2009 - 14:40

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Syndikovať obsah