Najnovšie príspevky

29.04.2009 - 15:02

Všetky potrebné informácie o nás nájdete novej webovej stránke: www.ms.lubotice.eu

29.04.2009 - 15:01

V tejto sekcii nájdete články a informácie o školských zariadeniach, ktoré fungujú v obci Ľubotice.

 

29.04.2009 - 14:58

Územný plán obce Ľubotice bol schválený dňa 11.05.2009 uznesením 2/5/2009 obecného zastupiteľstva obce Ľubotice.

A. TEXTOVÁ ČASŤ

29.04.2009 - 14:57

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2008 až 2013 bol vypracovaný v máji 2008. Obecné zastupiteľstvo ho schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.05.2008 uznesením č. 3/5/2008. Má charakter strednodobého až dlhodobého rozvojového dokumentu. Stanovuje rozvojové priority na najbližších 5 rokov. Dokument PHSR dopĺňa územný plán obce po stránke ekonomického a sociálneho rozvoja.

 

29.04.2009 - 14:57

V tejto časti nájdete základné strategické rozvojové dokumenty obce pre ekonomický a sociálny rozvoj a pre územný rozvoj obce, ktoré boli vydané s cieľom pripraviť víziu ďalšieho koncepčného rozvoja obce na najbližšie roky. Oba boli v roku 2009 aktualizované.

V ďalšej časti je pohľad do minulosti - ako sa obec rozvíjala posledné roky.

29.04.2009 - 14:54
29.04.2009 - 14:44

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov  a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

OcZ v Ľuboticiach schválilo nasledujúce komisie a ich predsedov a členov:

29.04.2009 - 14:43

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. (§ 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení).

29.04.2009 - 14:42

Obecná rada je inicitívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecnú radu môže zriadiť obecné zastupiteľstvo. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

29.04.2009 - 14:40

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

29.04.2009 - 14:40

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

29.04.2009 - 14:30

Kontakt

urad@lubotice.eu
asistent@lubotice.eu

29.04.2009 - 14:28

 

Referáty obecného úradu

 

Rozdelenie personálnych zdrojov na jednotlivé úseky:

29.04.2009 - 14:27
29.04.2009 - 14:24

Obecný úrad Ľubotice
Čsl. letcov 2
080 06 Ľubotice

IČO: 00690538        
DIČ: 2021302965

tel:  051/7480 902, 051/7764 625

fax: 051/7764 625

E-mail: urad@lubotice.eu
Web: www.lubotice.eu

29.04.2009 - 14:23

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

29.04.2009 - 14:21

Synagóga

Syndikovať obsah