Najnovšie príspevky

29.04.2009 - 14:30

Kontakt

urad@lubotice.eu
asistent@lubotice.eu

29.04.2009 - 14:28

 

Referáty obecného úradu

 

Rozdelenie personálnych zdrojov na jednotlivé úseky:

29.04.2009 - 14:27
29.04.2009 - 14:24

Obecný úrad Ľubotice
Čsl. letcov 2
080 06 Ľubotice

IČO: 00690538        
DIČ: 2021302965

tel:  051/7480 902, 051/7764 625

fax: 051/7764 625

E-mail: urad@lubotice.eu
Web: www.lubotice.eu

29.04.2009 - 14:23

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

29.04.2009 - 14:21

Synagóga

29.04.2009 - 14:17

 

29.04.2009 - 14:16

Historická pečaťKaždá obec, v ktorej sa časom vyvinula nejaká administratívna činnosť, snažila sa signovať svoje písomnosti vlastným znakom, pečaťou. Bol symbolom vyjadrujúcim jej určité individuálne špecifiká odlišujúce ju od ostatných obcí. Ľubotice patria k tým 700 obciam na Slovensku, ktoré si za pečatný znak zvolili mariánske patrocínium, a to miestneho rímskokatolíckeho kostola z r. 1806, t.j. Narodenia Panny Márie.

29.04.2009 - 14:13

Obec Ľubotice leží severovýchodne od mesta Prešov, s ktorým má spoločnú katastrálnu hranicu o dĺžke 12 km. V rokoch 1971 až 1990 bola obec súčasťou mesta Prešov. Od 1.1.1991 sa obec osamostatnila od mesta Prešov a dnes je domovom pre viac ako 3150 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1298, kde sa uvádza pod názvom Kelemeš. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1806.

29.04.2009 - 14:07

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

08.04.2009 - 21:47
Čitatelia

Milí priatelia!

Počuli ste už o "Noci s Andersenom"?

Celý minulý týždeň od 30.3.ste mohli registrovať mediálnu kampaň na túto noc.

Tento projekt vznikol v jednej z českých knižníc v Uherském Hradišti, odkiaľ sa rozšíril do celých Čiech,k nám na Slovensko, do Poľska ale aj do Srbska. V týchto krajinách sa v 836 knižniciach, školách a iných inštitúciách konala táto rozprávková Noc s Andersenom, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 26000 detí. Tento projekt už beží deviaty rok z príležitosti výročia narodenia H.CH.Andersena.

06.04.2009 - 23:00

VZN obce Ľubotice č. 2/2009 zo dňa 06.04.2009 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci Ľubotice počas kampaní pred konaním volieb

06.04.2009 - 23:00

Závery z rokovania OcZ zo dňa 06.04.2009

05.04.2009 - 23:00

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06. 04. 2009

27.03.2009 - 17:40

Dňa 02. marca 2009 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov. Na zhromaždení starosta obce predstavil aktivity a činnosti obecného úradu za rok 2008.

19.03.2009 - 00:00

Závery z rokovania OcZ zo dňa 9.03.2009

27.02.2009 - 00:00
23.12.2008 - 13:50

Archívne čísla Spravodaja, ktorý vydával Obecný úrad obce Ľubotice v r. 2008

Syndikovať obsah