Najnovšie príspevky

14.08.2018 - 08:55

Obecný úrad Vás pozýva  na jednodňový výlet do   Aquaparku  Termy   Goracy  Potok v Poľsku (blízko Zakopaného),   v pondelok 20.8.2018.

Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade alebo na tel. č. 051/7480904, poplatok  za cestu je 1€ za osobu.  

10.08.2018 - 07:51

 Dňa 28.8.2018 od 08,20 h do 11,20 h bude prerušená dodávka elektriny na ul. Čsl. letcov od č.d. 6 po č.d. 38, od č.d. 15 po č.d. 53, ul. Šebastovská, Ku Bánovcu, Pod Hájom č.1, od č.d. 43 po č.d. 2 roh ulice Šebastovská

09.08.2018 - 10:10

 Dňa 27.8.2018 od 11,30 h do 14,30 h bude prerušená dodávka elektriny na ul. Hájnova, Za potokom, Platanová, Pod Hájom č. d. 8/A a č.d. 12, párne č. d. 8 až 2, nepárne č. d. 1 až 11, 

09.08.2018 - 09:53
26.07.2018 - 08:50

 Slovenská pošta Prešov 6 oznamuje dočasnú zmenu otváracích hodín v dňoch od 30.7.20018 - 24.8.2018 nasledovne: Po - Pia: 7,30 - 9,30   13,00 - 17,00

26.06.2018 - 10:45

Zamiešali tabuľkové poradie

 

22.06.2018 - 12:29
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Podmienkou poskytovania prepravnej služby je:  
22.06.2018 - 12:28
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, obúvaní, sprievod pri chôdzi, polohovanie), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup potravín, donáška jedla a jeho zohriati
22.06.2018 - 12:25
V Dennom stacionári Ľubotice sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v  pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.:
  1. poskytuje:
    • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
    • sociálne poradenstvo,
    • sociálna rehabilitácia,
    • stravovanie. 
  2. zabezpečuje:
22.06.2018 - 12:22

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

22.06.2018 - 12:18
Zariadenie pre seniorov poskytuje pobytovú starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. Zariadenie pre seniorov poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
22.06.2018 - 12:12
Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnych služieb, potrebné informácie a žiadosť získa na Obecnom úrade Ľubotice.
 

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby

15.06.2018 - 07:55

Občianske združenie CYKLOMARATÓN PREŠOV Vás pozýva na 4. prešovský cyklomaratón dňa 25.8.2018.

Syndikovať obsah