Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies

Priložené súbory: