Všetky články

02.06.2009 - 13:05
Štefan Hapák

Od polovice 70.rokov bol obyvateľom Ľubotíc prof. Štefan Hapák, všestranný výtvarník, vysokoškolský pedagóg a vedec s bohatou publikačnou a osvetovou činnosťou. Jeho umelecké snaženia zahŕňajú oblasť maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, sochárstva, medailérstva a keramiky.

02.06.2009 - 12:47
 Víťazné logo knižnice

Vyhlásenie výsledkov hlasovania o logo knižnice. Tak ... a je to tu! Naša knižnica má svoje logo. Očakávané vyhlásenie víťazného loga našej obecnej knižnice sa konalo posledný marcový pondelok 30.3.2009 o 17.00 h. v našej Obecnej knižnici.

02.06.2009 - 12:25

V našej obci nie je veľa možností a príležitostí, kde by sme mohli rozvíjať svoje záujmy a aktivity. Preto by sme Vám touto cestou chceli ponúknuť knižnicu v trochu inom šate, trochu inak. Knižnica, okrem poskytovania knižnično- informačných služieb, chce byť aj kvalitnou komunitnou knižnicou.

01.06.2009 - 17:14

Dňa 25. apríla 2009 sme sa vďaka obecnému úradu v Ľuboticiach vybrali na otvorenie sezóny na Červený kláštor v Pieninskom národnom parku. Po príchode nás však milo prekvapil program, ktorý sa začal o 9.30 hod. v kostole Červeného kláštora.

01.06.2009 - 16:45

V pondelok 18.5.2009 v poludňajších hodinách do našej obce zavítala nevšedná návšteva, hokejová legenda p. Peter Šťastný.Na úvod navštívil našich školákov v základnej škole.

30.05.2009 - 15:15
Vykopávka

Ľubotice ležia na významnej komunikačnej S-J i Z-V osi strednej Európy v blízkosti významného miesta všetkých historických dôb - slobodného kráľovského mesta Prešov. Najstaršie nálezy v lokalite Šarišské Lúky spadajú do obdobia praveku, staršieho neolitu (5 tis. - 3800 p. n. l.), kedy tu prenikli prvé roľnícke kolonistické skupiny prezentujúce kultúru východnej lineárnej keramiky.

30.05.2009 - 15:12

Sídlisko s tradičným územím na mieste súčasných Ľubotíc iste jestvovalo skôr než sa jeho meno objavilo v listine z roku 1298 o darovaní Šalgovíka, ktorého chotár susedil s chotárom Kelemeša. Vyplýva z nej, že dedina jestvovala v 2. pol. 13. stor. ako iné obce, na zemianskom majetku. Koncom 13. stor. dedina Kelemeš patrila šľachtickému rodu Bokša.

30.05.2009 - 15:11

Pred, ba aj po r. 1398 patril zemanovi Andrejovi z Ľubotíc, jeho predkom i potomkom, tunajší majetok Banovec (Banocz, Banowcz, Banoch). Vtedy, okolo roku 1398 bola osada už opustená, nemala poddaných obyvateľov, ktorí tu pred r. 1398 mali svoje obydlia a neskôr už nebola obnovená a Bánovec bol len majetkom bez osady. Počas stredoveku ležal v katastri Ľubotíc nanajvýš v jeho bezprostrednom susedstve a mal tých istých vlastníkov ako Ľubotice.

30.05.2009 - 15:11

V r. 1600 mali Ľubotice, ak predpokladáme, že domácnosť mala priemerne 6 členov, do 200 obyvateľov. Obec tvorilo 31 obývaných poddanských domov, kúria zemanov, kostol, fara a škola. Kelemeš bol teda na vtedajšie pomery veľkou dedinou s prevahou poddanského obyvateľstva.

30.05.2009 - 15:10

Ľubotice sú spolu so Šarišskými Lúkami hromadnou dedinou. Samotné Ľubotice sa vyvíjali v súčasnú podobu počnúc 1. pol. 13. stor. cez stredovek a novovek ako potočná radová dedina s hlavnou ulicou paralelnou s ľubotickým potokom. V jej strede dominovalo duchovné centrum - kostol, vôkol ktorého bol najskôr aj zemepánsky cintorín.

30.05.2009 - 15:03

Začiatkom 20. storočia pri vstupe do Šarišských Lúk vznikla zvláštna funkčna zóna vôkol vodárne. Skoršie krovie i lúku v jej areáli nahradil dnes už zrelý ochranný les. Menšie enklávy odlišnej funkčnosti predstavovali krátko trvajúce priemyselné i obchodné firmy založené hlavne z iniciatívy tunajších židov.

30.05.2009 - 15:02
Mapa Ľubotíc r. 1960

Na pravostrannej terase Ľubotickeho potoka boli do 50. rokov len súvislé záhrady niekoľkých domov, ktoré boli pre bývalých deputátnikov posledného veľkostatkára A. Arda vymedzené vo východozápadnom pretiahlom areáli kaštieľa od poľnej ulice, z ktorej sa až v 60. rokoch vyvinula spevnená nová a dnešná ulica Pod Hájom, až po spomínaný zárodok Šalgovickej ulice.

30.05.2009 - 15:01
Mapa Ľubotíc r. 1985

V priebehu 70.- 80. rokov sa intravilán rozrástol o 45 ha plochy Drevokombinátu, rozšírila sa dopravná zóna o mimoúrovňovú križovatku cesty č. 18 (E 371) so železnicou. Bola daná do prevádzky v r. 1972 a výrazne zmenila klasickú fyziognómiu rozhrania Šarišských Lúk a Ľubotíc. Ľubotice sa stali v rámci obytnej funkcie jednou z lokalít IBV mesta Prešova.

11.05.2009 - 23:00

Milí priatelia, aj tento rok Vám ponúkol náš Obecný úrad jednodňový výlet do aquaparku AQUÁRIUS II. v Nyíregyháze dňa 8.5.2009. Zo strany Vás občanov bol o tento výlet veľký záujem. Zo strany Obecného úradu je snaha vyhovieť čo najväčšiemu počtu záujemcov,preto sa tentokrát výletu zúčastnilo cca 90 ľudí. Ponúkame Vám zopár fotografií...

11.05.2009 - 23:00

Závery z rokovania OcZ zo dňa 11.05.2009.

06.05.2009 - 23:00

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11. 05. 2009

29.04.2009 - 23:00
08.04.2009 - 21:47
Čitatelia

Milí priatelia!

Počuli ste už o "Noci s Andersenom"?

Celý minulý týždeň od 30.3.ste mohli registrovať mediálnu kampaň na túto noc.

Tento projekt vznikol v jednej z českých knižníc v Uherském Hradišti, odkiaľ sa rozšíril do celých Čiech,k nám na Slovensko, do Poľska ale aj do Srbska. V týchto krajinách sa v 836 knižniciach, školách a iných inštitúciách konala táto rozprávková Noc s Andersenom, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 26000 detí. Tento projekt už beží deviaty rok z príležitosti výročia narodenia H.CH.Andersena.

06.04.2009 - 23:00

Závery z rokovania OcZ zo dňa 06.04.2009

05.04.2009 - 23:00

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06. 04. 2009